• Zadania Rzecznika Praw Ucznia

    •  

      

     "Granicą praw i wolności człowieka są prawa i wolności innych,

     dlatego w kontaktach międzyludzkich wszyscy musimy pamiętać,

     że nasze prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych.”

      

             Mam nadzieję, że przy pomocy Rzecznika Praw Ucznia szkoła wyda się Wam  jeszcze bardziej przyjazna, pozytywnie nastawiona do ucznia, że będziecie się w niej czuli bezpiecznie. Służę pomocą w każdej trudnej sprawie. Jestem do Waszej dyspozycji każdego dnia.

                             Rzecznik Praw Ucznia SP w Błoniu – Wioleta Łuczak

      

      

      

      

      

      

      
      
     Zadania Rzecznika Praw Ucznia w Szkole Podstawowej w Błoniu:
      
     • Reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
     • Współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw
      i obowiązków ucznia.
     • Mediacja między stronami konfliktu.
     • Doradztwo w zakresie korzystania z praw uczniów, upowszechnianie praw uczniów w szkole i poza nią.
     • Rozpoznawanie indywidualnych spraw uczniów.
     • Ścisła współpraca z Dyrektorem Szkoły, nauczycielami i rodzicami.
      
      
      
     Do obowiązków Rzecznika Praw Ucznia należy:
      
     • informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
     • interwencja w razie naruszania podstawowych praw ucznia,
     • udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,
     • składanie Dyrektorowi Szkoły informacji o podjętych przez siebie działaniach zmierzających
     do rozwiązania konfliktu.
      
      
      
     Tryb postępowania w kwestiach spornych "nauczyciel-uczeń":
      
     1. Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
     2. Podjęcie mediacji ze stronami.
     3. W razie braku rozstrzygnięcia sporu odwołanie się do Rady Pedagogicznej.
     4. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu wystąpienie do Dyrektora Szkoły 
     o podjęcie decyzji.
      
      
      
     Tryb postępowania w kwestiach spornych "uczeń-uczeń":
      
     1. Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
     2. Podjęcie mediacji ze stronami.
     3. W razie potrzeby podjęcie mediacji przy współudziale wychowawców uczniów.
     4. Skierowanie sprawy do Zespołu Wychowawczego (dyrektor, wychowawca, rzecznik).
     5. W razie potrzeby zasięgnięcie opinii Rady Rodziców.
     6. Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.