Nawigacja

Poniedziałek 24.09.2018

Mapa

Kilka słów o samorządzie... | Regulamin | Plan Pracy SU | Sprawozdania z działalności SU | Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1 „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” | Sprawozdanie z realizacji zadania nr 2 | Sprawozdanie z realizacji zadania nr 3 „Bezpieczne zachowanie w szkole, w domu, na ulicy … | Sprawozdanie z realizacji zadania nr 4 „Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne” | Sprawozdanie z realizacji zadania nr 5 „Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić”. | SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA nr 6 | Sprawozdanie z realizacji zadania nr 7 „ Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy  akceptujące niepełnosprawność”. | Sprawozdanie z realizacji zadania nr 8 Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem –   „Nie jesteś sam” | Sprawozdanie z realizacji zadania nr 9 Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: „Przestrzeganie prawa  to obowiązek każdego, także ucznia …” | Sprawozdanie z realizacji wykonania dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez szkołę, dotyczącej bezpieczeństwa uczniów – zadanie nr 10 | Samorząd Uczniowski  2016/2017 | Tekstowa podstrona

Samorząd Uczniowski

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 8 Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem – „Nie jesteś sam”

 

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 8

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem –   „Nie jesteś sam”

 

22 stycznia 2013 r. pani Iwona Zielińska, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy, została zaproszona do Szkoły Podstawowej w Błoniu  gm. Łęczyca.  Zapoznała ona uczniów z zagadnieniami związanymi  z hasłem „Nie jesteś sam” w ramach realizacji programu „Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń”.

 

      W spotkaniu uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej szkoły od klasy „0” do klasy VI oraz nauczyciele.

Prowadząca konserwatorium omówiła dzieciom- „Jak monitorować sytuację osób   z otoczenia szkolnego lub  środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego, gdzie szukać pomocy?”

W pierwszym etapie spotkania uczniowie metodą „burzy mózgów” swobodnie wypowiadali się na temat przyczyn samotności w społeczeństwie oraz jak czuje się                            i zachowuje wobec innych, człowiek osamotniony i odrzucony (biedny, chory, z niepełnej rodziny, osierocony, w domu dziecka, w rodzinie zastępczej)?

 

Uczniowie wyposażeni zostali w umiejętność:

¾    poznania uwarunkowań, zachowań i postaw osób osamotnionych;

¾    rozumienia potrzeb pomocy osobom samotnym,

¾    szukania rozwiązań w sytuacjach trudnych,

¾    współpracowania w grupie,

¾    posiadania wiedzy na temat podstawowych formy pomocy osobom osamotnionym z powodu trudnej sytuacji życiowej, społecznej.

 

Następnie zaproszony gość przedstawił uczniom program pracy Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy i bogatej oferty pomocy dla osób w trudnej sytuacji życiowej, które mogą czuć się osamotnione i odrzucone przez społeczeństwo. Najistotniejsze informacje zostały zapisane na tablicy.

 

Uczniowie poznali sposoby pomocy osobom samotnym, biednym, poszkodowanym, odrzuconym, potrafili opracować własny plan pomocy takim osobom. Zachęceni przez nauczycielkę plastyki stworzyli plakaty, propagujące walkę z samotnością i potrzebę pomocy potrzebującym.

 

Zakończenie spotkania z pracownikiem Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy, było jednocześnie podsumowaniem zdobytej przez uczniów wiedzy na temat związany z hasłem „Nie jesteś sam”.

 

Kolejne konserwatorium odbyło się 7 lutego 2013r. Przybyły do naszej placówki  pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy- pani Grażyna Walczak i pani Anna Rogala.

Obie panie zapoznały uczniów z zakresem świadczonej pomocy społecznej, wspierania osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb                i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.                        Działalność  GOPS wynika  z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku  i polega w szczególności na:

¾      pomocy osobom i rodzinom oraz doprowadzenie do ich życiowego usamodzielniania,

¾      zapewnieniu dochodu na poziomie interwencji socjalnej - dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,

¾      zapewnieniu dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom                           i rodzinom  o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,

¾      zapewnieniu profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,

¾      integracji społecznej osób wykluczonych społecznie,

¾      udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,              w tym bezdomnym,

¾      dożywianie dzieci,

¾      organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalnego, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych,

¾      stworzeniu sieci usług socjalnych.

 

Potem nastąpiła wymiana zdań: pytań i odpowiedzi, w których aktywnie uczestniczyli uczniowie. Nawet najmłodsi wiedzieli jak mogą pomagać swoim bliskim, co robić by te osoby nie czuły się osamotnione, odrzucone.

Na zakończenie wspólnej dyskusji na tematy związane z hasłem „Nie jesteś sam” zabrzmiał fragment piosenki Seweryna Krajewskiego w wykonaniu uczennic z klas starszych.

 

Niech się niebo nie kojarzy tylko z deszczem, 
niech się rzeka nie kojarzy z rzeką łez.
Są na świecie dobre okna w dobrym mieście, 
i ta wiara, że w człowieku - człowiek jest. 

Nie jesteś sama, nie jesteś sama 
uwierz w siebie, uwierz w ludzi, uwierz w nas.
Nie jesteś sama, nie jesteś sama 
są gdzieś okna, które płoną cały czas.

 

 

 

 

Opracowała:  Danuta Pomianowska

                                                                                         

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Błoniu
    Szkoła Podstawowa w Błoniu, Błonie 33, 99-100 Łęczyca
  • 24 721 17 21

Galeria zdjęć