• Regulamin

    •  

     Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Błoniu


      

      

     Rozdział I


      

     KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

      

     Art. 1.

      

     Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty                                   z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991r., poz. 425
     z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.

      

     Art. 2.

      

     Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów Szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze Szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu oraz jego władz.

      

     Art. 3.

     1. Rada SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym                     w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną
      i Radą Rodziców.
     2. Zarząd i Rada SU reprezentują interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy SU ustala niniejszy regulamin, uchwalony przez Radę SU.

     Art. 4.

      

     Główne zadania Samorządu to:

     1. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
     2. Czynne uczestniczenie w życiu szkoły - współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
     3. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się               w działalność Szkoły.
     4. Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów                  i możliwościami Szkoły.
     5. Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących praw ucznia.
     6. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej                            lub mających trudności w nauce.

     Art. 5.

     1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej     oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności                            w sprawach dotyczących realizacji celów Samorządu Uczniowskiego                               oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:
     2.  
      1. prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
      2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
      3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;
      4. prawo redagowania gazetki szkolnej;
      5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem;
     3. Opinii Samorządu może zasięgnąć Dyrektor Szkoły przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela (art. 6a pkt. 5 Ustawy „Karta Nauczyciela”).

     Rozdział II


      

     ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

      

     Art. 6.

      

     Organami Samorządu Uczniowskiego są:

     1. Samorząd Klasowy w składzie

     Przewodniczący Klasy,

     Zastępca Przewodniczącego,

     Skarbnik,

     Sekretarz.

     1. Rada Samorządu Uczniowskiego, której członkami są Samorządy Klasowe.
     2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:

     Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który kieruje pracą Zarządu i Rady SU,

     Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

     Skarbnik,

     Sekretarz.

     1. Dla realizacji swoich zadań Zarząd SU może powoływać sekcje stałe lub doraźne. Podczas powoływania sekcji Zarząd określa jej nazwę, zakres działalności                   i kompetencje, okres jej istnienia, przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace oraz skład osobowy. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.
     2. Przewodniczący SU reprezentuje swoich kolegów wobec nauczycieli i dyrekcji, przewodniczy zebraniom.
     3. W pracy Samorządu Uczniowskiego pomaga nauczyciel opiekun. Jest to doradca, a zarazem rzecznik interesów Samorządu Uczniowskiego na forum Rady Pedagogicznej.

     Art. 7.

      

     Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:

     1. Samorząd Klasowy:
      1. reprezentuje klasę na zewnątrz jako Rada SU
      2. organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie itp.),
      3. wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,
      4. organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.
     2. Rada Samorządu Uczniowskiego:
      1. uchwala Regulamin SU,
      2. podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,
      3. podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU,
      4. ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny,
      5. dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o gazetkę Samorządu Uczniowskiego.
     3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego: kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego, wykonuje uchwały Rady SU, czuwa nad terminową realizacją planu pracy, pomaga                w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych, rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów, występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji.

     Rozdział III


      

     TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

      

     Art. 8.

      

     Sposób wyboru samorządu klasowego określają uczniowie poszczególnych klas                          wraz z wychowawcą.

     Art. 9.

      

     Bezpośrednio po wyborach, Samorząd Klasowy wybiera spośród siebie osoby funkcyjne.                 W przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań w ciągu roku lub na swój wniosek                oraz gdy funkcja powoduje u ucznia trudności w nauce, uczeń może zostać odwołany                       z zajmowanego stanowiska. W takim przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata.

     Art. 10.

      

     Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą Samorządy Klasowe

      

     Art. 11.

      

     Kandydatów do Zarządu SU zgłaszają członkowie Rady SU

     Art. 12.

     Tryb wyboru Zarządu SU klas IV - VI

     1. W trzecim tygodniu września ( po wyborach Samorządów Klasowych) odbywa się pierwsze zebranie Rady SU, na który

     Członkowie Rady przedstawiają kandydatów do Zarządu

     Poprzez tajne głosowanie odbywa się wybór członków Zarządu

     Członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

     1. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU.
     2. Kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok.

     Rozdział IV


      

     TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

      

     Art. 13.

      

     Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.

      

     Art. 14.

      

     Opiekun SU wybierany jest w wyborach powszechnych przez uczniów kl. I – VI w miesiącu wrześniu. Kadencja opiekuna trwa 2 lata.

      

     Art. 15.

      

     Opiekun SU w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala nowego Opiekuna.

     Rozdział V


      

     FINANSE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

      

     Art. 16.

      

     1. Samorząd Szkolny może uzyskiwać dochody:

     Ze sprzedaży biletów na dyskoteki szkolne.

     Z organizowanych zbiórek, loterii fantowych, sprzedaży gadżetów i innych.

     Ze sprzedaży surowców wtórnych.

     Ze środków przekazanych przez sponsorów.

     Z innych źródeł.

      

      

      

      

      

     Rozdział VI


      

     DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

      

     Art. 17.

      

     1. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:

     Regulamin Samorządu Uczniowskiego

     Plany pracy
     Sprawozdania z działalności za I i II semestr.

      

     Rozdział VII


      

     TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SU

      

     Art. 18.

      

     Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie mogą być składane do Przewodniczącego SU przez minimum 3 członków Rady SU.

      

     Art. 19.

      

     Zmiany w Regulaminie SU uchwala Rada SU w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

     Rozdział VIII


      

     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      

     Art. 20.

      

     Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

      

     Art. 21.

      

     Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany we wszystkich klasach przed wyborami Samorządów Klasowych. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły (znajduje się w bibliotece szkolnej)

     Art. 22.

      

     W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem i Zarządem SU.