• Historia

   • Tak to się zaczęło...

     

    „Akt uroczystego oddania do użytku nowego budynku Szkoły Podstawowej w Błoniu, pow. Łęczyca".

            Działo się to dnia 2 września 1970r., kiedy pierwszym Sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej był Władysław Gomółka, Sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Partii Robotniczej Jerzy Muszyński, Sekretarzem Komitetu Powiatowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Budzyński, Przewodniczącym Rady Państwa – Marszałek Polski Marian Spychalski, Posłem na Sejm Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej   z Ziemi Łęczyckiej – Otylia Kokocińska, Prezesem Rady Ministrów Józef Cyrankiewicz, Ministrem Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Henryk Jabłoński, Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Narodowej Czesław Sadowisk, Kuratorem Okręgu Szkolnego Łódzkiego Jerzy Wachnik, Wizytatorem Jan Kopeć, Przewodniczącym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Edmund Stańczyk, Inspektorem Szkolnym Bogdan Duńczyk, Przewodniczącym Gromadzkiej Rady Narodowej Marian Pawłowski, Sekretarzem Gromadzkiej Rady Narodowej Kazimierz Ptasiński, Przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego Stanisław Bednarek.

          Szkoła została wybudowana przez Łódzkie Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych, którego Dyrektorem był mgr Klemens Waserling, Kierownikiem budowy Henryk Dzieciątkowski, Inspektorem nadzoru Lucjan Mazurkiewicz. W uroczystości przekazania budynku szkolnego wzięli udział przedstawiciele władz politycznych, administracyjnych i grono nauczycielskie w osobach: kierownik Wasiak Czesław, Leokadia Wasiak, Maria Kupis, Ewa Kasi erska. Czesława Odważna, Maria Kolasińska, Jolanta Gandecka, Józef Raj, Ryszard Pawłowski oraz licznie zebrani obywatele i młodzież szkolna.”

    Źródło – „Kronika szkolna z 1970r.”

     

    Budowa szkoły.

    Uroczyste otwarcie szkoły – 2 września 1970 r.

    Zaproszeni goście – 2 września 1970r.

    Licznie zebrani przedstawiciele społeczności lokalnej – 2 września 1970r.

     

           Szkoła Podstawowa w Błoniu została założona na podstawie założenia organizacyjnego z dnia 21 lutego 1985r. wydanego przez Inspektora Oświaty i Wychowania gminy Łęczyca i jest publiczną szkołą podstawową.  Do obwodu szkoły należą miejscowości: Błonie, Kolonia Łęka, Łęka, Mikołajew, Siemszyce, Zawada. Początkowo zajęcia odbywały się tylko w dwóch izbach lekcyjnych oraz mieszkaniach prywatnych.

           Uroczystość oddania do użytku nowego budynku, w którym szkoła funkcjonuje do dziś, miała miejsce 2 września 1970r. Wszyscy poprzedni kierownicy i dyrektorzy szkoły wspaniale pełnili kontrolę nad planowaniem, organizowaniem i kontrolowaniem działalności dydaktyczno – wychowawczej i administracyjnej szkoły. W szkole pracowało wielu znanych w środowisku lokalnym i oddanym zawodowi nauczycieli, którzy z godnością i kulturą pedagogiczną kształtowali serca i umysły uczniów. Także i obecnie całe grono pedagogiczne stara się dorównać swoją pracą i poświęceniem swoim poprzednikom poprzez podwyższanie jakości pracy szkoły, umożliwiając tym samym swoim wychowankom zdobywanie wiedzy, doświadczeń i rozwijanie zainteresowań.

    35 – lecie naszej szkoły – sprawozdanie z przebiegu uroczystości.

              Nasze spotkanie miało wyjątkowy, niecodzienny charakter. Przypominało nam bowiem chwile sprzed blisko trzydziestu pięciu lat, kiedy wielu z zaproszonych gości uczestniczyło w uroczystości otwarcia nowej w gminie placówki oświatowej. Gośćmi szkolnej uroczystości byli: przedstawiciele władz samorządowych, oświatowych i kościelnych, rodzice, nauczyciele, uczniowie, absolwenci oraz sympatycy naszej szkoły.
            Trzydzieści pięć lat to bogata historia pisana przez pedagogów i uczniów. Przez lata nasza szkoła wpisała się na stałe w krajobraz naszej miejscowości
    i stanowi jej nieodłączny element.

    W dniu 18 listopada 2005r. spotkaliśmy się z okazji otwarcia, symbolicznego wprawdzie, ale tej samej, a jakże odmienionej, jakby zupełnie nowej szkoły. Przyjmujemy ją z radością i obiecujemy, że zrobimy wszystko, aby było w niej zawsze bezpiecznie, radośnie, a atmosfera sal sprzyjała twórczej, efektywnej nauce  i mądremu wychowaniu.

     

    Był także tort …

    ... i były życzenia.

     

     

    Organizatorzy uroczystości serdecznie dziękują Kołu Gospodyń w Błoniu, wszystkim sponsorom, rodzicom za pomoc przy organizacji spotkania.